کامَن ایلیک ویٖن

ویٖن

کامَن ایلیک ویٖن چھِ اَکھ ویٖنَن ہُنٛد جوڈٕ یِم ایکسٹرنَل ایلیک ویٖن تہٕ اِنٹرنَل ایلیک ویٖن رَلنہٕ سٟتؠ بَنان چھِ۔ کھووُر تہٕ دۄچھنؠ کامَن ایلیک ویٖن چھِ یَڈ مَنٛز رَلان تہٕ یُہُنٛد مُیل چھُ اِنفیرِیَر وینا کاوا بَناوَن یۄس خوٗن دِلَس کُن واپَس پَکناوَن چھِ۔ یِم رَگہٕ چھِ خوٗن زَنٛگو پؠٹھ دِلس کُن واپَس نِوان.

کامَن ایلیک ویٖن
مَعلوٗمات
خوٗن رَٹاننِچہٕ یٔڈ تہٕ زَنٛگہٕ
آگُرایکسٹرنَل ایلیک ویٖنہٕ تہٕ اِنٹرنَل ایلیک ویٖنہٕ
خوٗن تراواناِنفیرِیَر وینا کاوا
آرٹریکامَن ایلیک آرٹری
شِناخَتھ
لٲطِنVena iliaca communis
MeSHD007084
TA98A12.3.10.001
TA25021
FMA14333
ایناٹمی لَفٕظ

ڈانٛچہٕ اؠڈِٹ

حَوالہٕ اؠڈِٹ