زَنگ چھِ تان یِم جانوَرن پَکنَس مَنٛز مَدَتھ چھِ کَران.

زَنٛگ
حِصہٕfree limb، مَخصوٗص اؠناٹمی تان، leg
یَمیُک حِصہٕbody، lower limb
اِستِمال کَرنہٕterrestrial locomotion، weight-bearing
ناوteɸir
اؠناٹمی مَنٛز پَتاlower limb
Develops frompelvic fin
یِمَن ستؠ جوڈِتھtorso
این سی ای شِناختھ نَمبَرC32974
یَتھ نِش مُختَلِفfree upper limb