𑆱𑆁𑆱𑇀𑆑𑆸𑆠𑇀 𑆘𑆧𑆳𑆤𑇀

       
𑆱𑆁𑆱𑇀𑆑𑆸𑆠𑇀 𑆘𑆧𑆳𑆤𑇀𑆯𑆧𑇀𑆢 𑆄𑆓𑆶𑆫𑇀 𑆩𑆁𑆘𑇀 𑆉𑆓𑇀𑆮𑆼𑆢𑇀

𑆱𑆁𑆱𑇀𑆑𑆸𑆠𑇀 𑆘𑆧𑆳𑆤𑇀 (संस्कृतम् - 𑆱𑆁𑆱𑇀𑆑𑆸𑆠𑆩𑇀) 𑆗𑆶 𑆃𑆒𑇀 𑆥𑇀𑆫𑆾𑆤𑇀 𑆨𑆳𑆫𑆠𑆵 𑆄𑆫𑆴 𑆘𑆧𑆳𑆤𑇀 𑇅