𑆃𑆣𑆘𑆳𑆖𑇀 (𑆃𑆁𑆓𑇀𑆫𑆵𑆘𑆵 𑆘𑆧𑆳𑆤𑇀:subfamily) 𑆗 𑆃𑆒𑇀 𑆫𑆖𑆮𑆳𑆤𑇀𑆪𑇀 𑆯𑇀𑆫𑆟𑇀।

Biological classification in kashmiri sharada lipi.png

𑆯𑆧𑇀𑆢 𑆄𑆓𑆶𑆫𑇀اؠڑِٹ

𑆪𑆴 𑆯𑆧𑇀𑆢𑇀 𑆗𑆶 𑆱𑆁𑆱𑇀𑆑𑆸𑆠𑇀 𑆯𑆧𑇀𑆢𑇀 अधः (𑆃𑆣𑆂) 𑆠 𑆑𑆳𑆯𑆶𑆫𑇀 𑆯𑆧𑇀𑆢𑇀 𑆘𑆳𑆖𑇀 𑆲𑆴𑆁𑆢𑇀 𑆫𑆬𑆳𑆮𑇀 𑆱𑆳𑆠𑇀𑆪𑇀 𑆄𑆩𑆶𑆠𑇀 𑇅