मौर्य साम्राज़

मौर्य साम्राज़ या मौर्य शाही ख़ानदॉन छु तारीख़े हिंद मंज़ अख अहॅम साम्राज़। यि सॉम्राज़िन हुक्म्रॉन छॅस मौर्य शाही ख़ानदॉन। सौर्य साम्राज़स ऑस राज़दॉनी पाटलिपुत्र (आज़कलुक पटना)।

साम्राज़िन हुक्म्रॉनी

اؠڈِٹ
बृहद्रथ मौर्यशतधन्वन् मौर्यदेववर्मन्शालिसुकसम्प्रतिदशरथ मौर्यअशोकबिंदुसारचन्द्रगुप्त मौर्ययि छु वुन्य नामुकम्मल मज़मून, तॊह्य हॆकिव यथ इज़ाफ़ॖ कऺरिथ बहतर बनऻविथ।