महाराष्ट्र

महाराष्ट्र छु भारतस मंज़ अख सूबॖ। यॆम्यसॖन्ज़ राज़दऻनी छॆ बम्बए


यि छु वुन्य नामुकम्मल मज़मून, तॊह्य हॆकिव यथ इज़ाफ़ॖ कऺरिथ बहतर बनऻविथ।