जवाहर लाल नेहरु

:نستعلیق خاطر، جَؤاہَر لال نہروُ پَرُن۔

१९४६ मंज़ जवाहर लाल नेहरु

वाहर लाल नेहरु ऑस हिंदुस्तॉनुन अख सियासत दान त॒ प्रथम हिंदुस्तॉनी वॅज़ीरे आज़म।


Wiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।