गौतम बुद्ध

بُدھمَتُک بٲنی
सिरी महात्मा गौतम बुद्ध जी हुँज़ प्रतिमा

गौतम बुद्ध ( १९४४ ईसा पूर्व -१८६४ ईसा पूर्व ) या सिद्धार्थ गौताम अथवा सामान्य नाव केवल बुद्धा ओस अख तपस्वी तॖ ऋषि। बुद्धा हँज़ रचनॉनन प्यठ बुद्ध धर्म हुँज़ बुनियॉद।


Wiki letter w.svg यि छु वुन्य नामुकम्मल मज़मून, तॊह्य हॆकिव यथ इज़ाफ़ॖ कऺरिथ बहतर बनऻविथ।