कोरियन पेनिनसूला

सेटेलाइट नज़ारॅह
कोरियन पेनिन्सूला छु मश्रिक़ एशिया मंज़ अख जुग्राफ़ी ख़ित्तॅह। यि छु अख जज़ीरॅहनुमा त॒ यि पेनिन्सूलाअस पॆठ ज़॒ ममालिक शमाली कोरिया त॒ जॅनुबी कोरिया वाक़्य वनान।


Wiki letter w.svg यि छु वॅनि नामुकम्मल मज़मून, तूहिहॅ हॅकिव अथ अज़ाफॅह करॅर्थि मज़ीद बहतर बनॉथि।