کورونَری آرٹری

کورونَری آرٹری چھِ تِم آرٹری یِم آکسیٖجَن دار خوٗن دِلچہٕ مَژٕ واتناوان چھِ۔ دِلس چھُ آکسیجن باقیَن تانَن ۂند پٲٹھؠ لَگاتار ضۆروٗرتھ آسان تاکہِ سُہٕ ہیکہِ خوٗن باقیَن تانَن تام واتنٲوِتھ.

کورونَری آرٹری
حِصہٕآرٹری، vas privatum، سِستَمِک آرٹری، مَخصوٗص اؠناٹمی تان
یَمیُک حِصہٕکورونَری گَردِش خوٗن
اؠناٹمی مَنٛز پَتادِل
این سی ای شِناختھ نَمبَرC12843

کورونَری آرٹری چھِ زٕ آسَن، اَکھ چھِ دۆچھِنی کورونَری آرٹری تہٕ بیٛاکھ چھِ کھووُر کورونَری آرٹری.

دۆچھِنی کورونَری آرٹریاؠڈِٹ

کھووُر کورونَری آرٹریاؠڈِٹ

حَوالہٕاؠڈِٹ