پھورٕ داوٕ یَتھ اَنٛگریٖزی زَبان مَنٛز "Vocal Cords" چِھ ونٔنہٕ یِوان۔ یمہٕ چِھ ۂٹس مَنٛز اَکھٛ أکِس پؠٹھ دَاوٕ آسان، کتھ کرنہٕ وِزِ چِھ یِمن ہَوا دکٔہ ینہٕ سٕتی یمہٕ آواز یا کتھ پٲدٕ کَران۔

پھورٕ داوٕ

حوالہٕاؠڈِٹ