وِکیٖپیٖڈیا:مَضموٗن

وِکیٖپیٖڈیاہَس پؠٹھ چھُ مَضموٗن تِمن صَفَن یِوان وَنہٕ یِمَن مَنٛز کُنہِ چیٖزَس پؠٹھ مَواد یا مَعلوٗمات آسہِ۔ یِم چھِ یِم صَفہٕ اَہَم ناوجاے یا مَضموٗن ناوجاے مَنٛز آسَن چھِ۔ وِکیٖپیٖڈیا ناوجاے ۂند یس باقی ناوجاے ۂندیَن صَفَن چھُنہٕ مَضموٗن یِوان وَنہٕ.