مَدَتھ:خاص صَفہٕ

(وِکیٖپیٖڈیا:خاص صَفہٕ پؠٹھٕ رُجوع مُکرَر)

وِکیٖپیٖڈیاہَس پؠٹھ چھُ خاص صَفہٕ تِمن صَفَن یِوان وَننہٕ یِم سافتٕویر چھُ پانے بَناوَن۔ یِمَن صَفَن برونٛہہ چھُ Special: یا حاض: آسان۔