نِکٲے
     

نِکٲے (انٛگریٖزی زَبان:class لٲطِن زَبان:classis) چھہٕ ٲٹھَو رژٕوٲنؠ شرَٛنٛڈَو مَنٛز اَکھ شرَٛنٛڈ۔ یہِ شرَٛنٛڈ چھُ سۄرد تہٕ وۄٹچہِ شرَٛنٛڈَن مَنٛز آمُت تھاونہٕ۔

لَفظٕ آگُر

اؠڈِٹ

لَفٕظ چھُ سَنٛسکرِت لَفٕظ निकाय (نِکایۂ) پؠٹھ نِن آمُت۔