نَستہِ أڈِج چھےٚ کھاپٕرِچ بٔنِم أڈِج.

نَستہِ أڈِج
Nasal bone.png
حِصہٕbone، flat bone، human bone، مَخصوٗص اؠناٹمی تان
یِمَن ستؠ جوڈِتھnasal cartilage، مُگنٛڈ، نَستہِ أڈِج، frontal bone، ethmoid bone
این سی ای شِناختھ نَمبَرC33157