مُلُک

اکھ یووٚتھ علاقہٕ یُس آزاد اَیس، یِمِچ پنَے حکوٗمت اَیس

مُلُک گَو اَکھ یووٚتھ علاقہٕ یُس آزاد اَیس، یِمِچ پنَے حوٚکوٗمَتھ اَیس۔

فِہرِست اؠڈِٹ