مَہراذہٕ رَنٛجیٖت سِنٛگھ

پنجابک اکھ راذہٕ


مہرازۂ رَنٛجیٖت سِنٛگھ چهـُ مہرازۂ پَعَنٛجاب تہٕ سِکھ سَلطَنَت کہَ اَکھ راذہٕ.

مہرازۂ رَنٛجیٖت سِنٛگھ