مَدَتھ:تَعارُف وِکیٖپیٖڈیا رَہنُمٲیی/1


تَعارُف
وِکیٖپیٖڈیا رَہنُمٲیی

ناو جاے
صَفَسن ہٕنٛد قسٕم

صَفہٕ تَلاش
صَفہٕ کِتھ پٲٹھؠ ژھانٛڈو

صَفہٕ تَوٲریٖخ
پرٛانؠ گَردان وُچھِو

رُجوع مُکرَر تہٕ مُختَصر وَتھ
صٲرِف بیٚیِس جاے واتٕناوُن

کارآمد لِنکہٕ
صَفہٕ یِم ضروٗرَتھ چھِ لَگان

خُلاصہٕ
وُچھِو تُہؠ کیا ہیٚچھوہپَکنُک نِشان

وِکیٖپیٖڈیا چھِ اَکھ بٔڈ جاے. اَتھ مَنٛز چھِ وَتھ ہاؤنؠ ضۆروٗری.

وِکیٖپیٖڈیاہَس پؠٹھ چھِ حالَس مَنٛز 4٬003 مَضموٗن. یِم تَمام مَضموٗن چھِ رَزاکار صٲرفو تَخلیٖق کٔرمِت.

اَمہِ اَلاو چھِ 8363 صَفہٕ یِم وِکیٖپیٖڈیاہَس مَدَتھ چھِ کَران. یِم صَفہٕ چھِ مُختَلِف ناو جایَن مَنٛز واقع.

یہِ مَدَتھ صَفہٕ چھُ صَفہٕ تَلاش کَرُن تعارُف تہٕ کیٚنٛہہ اَہَم صَفہٕ بَیان کَران.