صٲرِف Tajamul9 سُند خَیال (9 سَتَمبَر 2022)

اؠڈِٹ
یِم صَفہٕ چھا کارآمد؟

آ.

یِم صَفہٕ چھا سَہَل؟

آ.

یہِ صَفہٕ چھا مُکَمَل؟

آ.

یِم کِتھ پٲتھؠ یِن بَہتَر بَناونہٕ؟

یِمَن منٛز یۄس تہِ کَسٕر لبنہٕ ییہِ سۄ شہرنہٕ یا ٹھیٖک کرنہٕ سٕتی یِن یِمہٕ بہتر بناوٕنہٕ.

باقی تَجویٖز ؟

صٲرِف Imranqazi90 سُند خَیال (16 سَتَمبَر 2022)

اؠڈِٹ
یِم صَفہٕ چھا کارآمد؟
 • آ
یِم صَفہٕ چھا سَہَل؟
 • آ
یہِ صَفہٕ چھا مُکَمَل؟
 • آ
یِم کِتھ پٲتھؠ یِن بَہتَر بَناونہٕ؟
 • مےٚ چھُ باسان زِ تِم چھِ اَصٕل۔
باقی تَجویٖز ؟

صٲرِف Koshur سُند خَیال (19 سَتَمبَر 2022)

اؠڈِٹ
یِم صَفہٕ چھا کارآمد؟
 • یِم صَفہٕ چھِ واریاہ کارآمد
یِم صَفہٕ چھا سَہَل؟
 • اہناز یِم صَفہٕ چھٕ سَہَل
یہِ صَفہٕ چھا مُکَمَل؟
 • یہِ صَفہٕ چھُ مُکَمَل تہِ
یِم کِتھ پٲتھؠ یِن بَہتَر بَناونہٕ؟
 • یِم چھِ بَہتَر
باقی تَجویٖز ؟
 • بہٕ گوس سیٹھاہ مُتاسر یہ بوزتھ. اسہٕ أوس امہٕ برونہ وارا مشکل گژھان مَگر ونہ ٕ چھِ اسۂ یم صَفٕ کإشر زبانہ منز یم ستھ اسہِ وارہ مرد میلہ. تہٕ یوسہ نوع صٲرفَ آسہ تمس گژھ واریاہ زیادہ مرد. شُکریا.

صٲرِف Faisal108 سُند خَیال (4 اَکتوٗبَر 2022)

اؠڈِٹ
یِم صَفہٕ چھا کارآمد؟
 • اہناز
یِم صَفہٕ چھا سَہَل؟
 • اہناز
یہِ صَفہٕ چھا مُکَمَل؟
 • اہناز
یِم کِتھ پٲتھؠ یِن بَہتَر بَناونہٕ؟
 • یِم چھٕ بَہتَر صَفہٕ
باقی تَجویٖز ؟
 • یِم چھٕ بَہتَر صَفہٕ تہٕ واریا مدد گار