سِكھ مَت چھُ اَکھ مَزہَب. سِکھ مَت ک بانی چھُ گٗروُ نانَک.

سِكھ مَت
حِصہٕIndian religions، monotheistic religion
یَمیُک حِصہٕBhakti movement
بُنیاد1 جَنؤری 1469
آبٲیی ناوਸਿੱਖੀ
نسٕلpolyethnicity
ناو مَنسوبہٕguru-shishya tradition
بٲنیگٗروُ نانَک
مَقامِ تَخلیٖقپَنٛجاب (پاکِستان)
بُنیٲدی مَتَنGuru Granth Sahib
اَمہِ برٛونٛہہہِندوُ مَت
کٲم کَرن وٲلؠسِکھ