روٗمی

فارسی شٲیر تہٕ عٲلِم

جلالُ الدیٖن محمد روٗمی (جلال الدین محمد روٗمی :persian)، یمن جلال الدیٖن محمد بلخی تہ چھ ونان۔ یمہ مَشہوٗر "روٗمی" ناؤ سٟتؠ چھ۔ یمہ ٲسی ۱۳ ہمہ صدی ہندی اَکھ فارسی شٲیر، اِسلٲمی عٲلم، حنفی فقہٕ تہ صُوفی بزرگ۔

صوٗفی شٲیِر

جلالُ الدیٖن محمد روٗمی
Maulana Jelaledin Muhammad Rumi in konya.jpg
Title مولانہ/مولانا میوٚلانا/میوٚلانہ
ذٲتی
پٲدٲیِشسپتمبر ۰۶ \ ۶۰۴ ہجری
بلخ، افگٲنستان
موت۶۷۲ ہجری
کونیا، تُرکی روٗم سلطنت
دَفَنمولانا میوزیٖیم کونیا، تُرکی
مَزہَباِسلام
قوٗمِیَتایٖرانٕکی
Denominationسُنی
Jurisprudenceحنفی
Senior posting

بییہٚ وُچھواؠڈِٹ

عبدالقادر جیلانی

میٖر سید علی ہمدانی

نُنٛدٕ ریٛۆش

حَوالہٕاؠڈِٹ