Open main menu

روٗسک زَبانَ

روٗسک زَبانَ چھُ اكھ سلاوِ زَبانَ تہٕ روٗس مُلک منٛز ناموَر.