بَین الاقوٲمی معیار کِتاب نَمبَر

بَین الاقوٲمی معیار کِتاب نَمبَر چھُ اَکھ نَمبَر یُس کِتابَن چھُ دِینہٕ یِوان یِم سٟتؠ یِم آسٲنی سان لَبنہٕ چھِ یِوان۔ یہِ چھُ ایکہ کِتاب ہُنٛد پَتا آسان.